10º CURSO ACTUALIZACIÓN OPERADOR RERSTRINGIDO SMSSM

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 26/06/2023
DATA FINAL: 27/06/2023
CURSO: Actualización Operador Restringido SMSSM
ORZAMENTO TOTAL DA AXUDA: 70.994,50 €
ORZAMENTO DO CURSO: 1.500,00 €