AXUDAS PARA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN 2023 - COFRADIA DE RIVEIRA

Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B) (DOG núm. 13 do 19/01/2023)

DENOMINACIÓN PROXECTO AXUDAS PARA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN 2023 – COFRADIA DE RIVEIRA

EXPEDIENTE: PE209B-2023F-00019

ENTIDAD BENEFICIARIA Cofradía de Pescadores “San Pedro” de Riveira

IMPORTE CONCEDIDO 38.000,00 €