CARRETILLAS ELEVADORAS

O día 31 de xaneiro de 2022 publicase a ORDE do 4 de xaneiro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos establecementos de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade e control e trazabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo FEMP (código de procedemento PE209G).

EXPEDIENTE: PE209G-2022/46

DENOMINACIÓN PROXECTO: CARRTILLAS ELEVADORAS

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 62.300,00 €

(PROGRAMA OPERATIVO ESPAÑOL FEMP 2014ES14MFOP001)
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75% (46.725,00 €)