CARRO DE VARADA AUTOMOTOR SEMISUMERXIBLE COFRADIA DE RIVEIRA 2023

O día 13 de xaneiro de 2023 publicase a ORDE do 22 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de productos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos productos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (código de procedemento PE209G).

EXPEDIENTE: PE209G-2023/62

DENOMINACIÓN PROXECTO: CARRO DE VARADA AUTOMOTOR SEMISUMERXIBLE COFRADIA DE RIVEIRA 2023

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 298.000,00 €

(PROGRAMA OPERATIVO ESPAÑOL FEMP 2014ES14MFOP001)
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75% (223.500,00 € e pola C.A. nun 25% (74.500,00 €)