REXENERACIÓN ZONAS PARA MELLORA PRODUCTIVA 2023 - COFRADIA DE RIVEIRA

Orde do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a pro-ductividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de producción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

DENOMINACIÓN PROXECTO REXENERACIÓN ZONAS PARA MELLORA PRODUCTIVA 2023

EXPEDIENTE PE209H-2023-022

ENTIDAD BENEFICIARIA Cofradía de Pescadores “San Pedro” de Riveira

IMPORTE CONCEDIDO 12.580,00 €