REXENERACIÓN ZONAS PARA MELLORA DA PRODUCTIVIDADE

Orde do 5 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de Axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a productividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de producción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

DENOMINACIÓN PROXECTO REXENERACIÓN ZONAS PARA MELLORA DA PRODUCTIVIDADE

EXPEDIENTE PE209H-2022-006

ENTIDAD BENEFICIARIA Cofradía de Pescadores “San Pedro” de Riveira

IMPORTE CONCEDIDO 11.840,00 €