XESTIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA

ORDE do 18 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), que contribúan á reforzar a xestión dos recursos da pesca costeira artesanal para garantir unha actividade económica, social e ambientalmente sustentable, código procedemento PE209P. (DOG Num. 206 do luns 30 de outubro de 2023)

DENOMINACIÓN: XESTIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA
ANO 2023-2024.

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 77.860,80 €

Proxecto financiado polo FEMPA (70%): 54.502,56 €
Proxecto financiado pola Comunidade Autonoma ( 30%): 23.358,24 €