ACTUALIZACIÓN DE SUPERVIVENCIA E BOTES DE RESCATE NON RÁPIDOS

ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xxerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,código de procedemento PE610A. (DOG Num. 219, luns 15 de novembro de 2021).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira
DATA INICIO: 09/09/2022
DATA FINAL: 10/09/2022
CURSO: Actualización Embarcacións de supervivencia e botes de rescate non rápidos
ORZAMENTO TOTAL DA AXUDA: 51.160,00 €
ORZAMENTO DO CURSO: 2.100,00€