AXUDAS REMOCIÓN DE SUBSTRATO E SEMENTEIRA PARA RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE

ORDE do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividade marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto, código procedemento PE209B. (DOG Num. 20 do luns 31 de xaneiro de 2022)

DENOMINACIÓN: REMOCIÓN DE SUBSTRATO E SEMENTEIRA PARA RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE.

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 43.000,00 €

Proxecto financiado polo FEMP (75%): 32.250,00 €
Proxecto financiado pola Comunidade Autonoma ( 25%): 10.750,00 €